سام: عجیب و غریب آن را به عنوان ممکن است به نظر می رسد، آنها بازیکنان توپ امروزه نام بسیار عجیب و غریب است. نرگس: نام های فان? سام: نام کاربری، نام مستعار. در حال حاضر، تیم سنت لوئیس ما چه کسی در اول، چه در دوم، من نمی دانم این است در نرگس: این چیزی است که من می خواهم برای پیدا کردن. من می خواهم شما را به من نام همراهان در تیم سنت لوئیس است. سام: دارم بهت میگم. چه کسی در اول، چه در دوم، من نمی دانم این است در نرگس: شما نام همراهان، می دانید؟ سام: آره. نرگس: خب، پس چه کسی برای اولین بازی؟ سام: آره. سام: عجیب و غریب آن را به عنوان ممکن است به نظر می رسد، آنها بازیکنان توپ امروزه نام بسیار عجیب و غریب است. نرگس: نام های فان? سام: نام کاربری، نام مستعار. در حال حاضر، تیم سنت لوئیس ما چه کسی در اول، چه در دوم، من... ادامه مطلب